Skip to main content

Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αλλαγή ΔΟΥ στο τιμολόγιο, σε Α' ΑΘΗΝΏΝ (9/3/2023)

Σας ενημερώνουμε ότι από 1-1-2022, έχει τεθεί σε ισχύ η σύμβαση προμήθειας φαρμάκων με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ). Συγκεκριμένα από τις 10-1-2022 μπορούν να εκτελούν συνταγές φαρμάκων και αναλωσίμων, τα φαρμακεία του νομού Έβρου που μας δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν μέσω της συλλογικής συμβάσεως που υπογράφτηκε από τον Π.Φ.Σ. και το ΑΤΠΣΥΤΕ. Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση συνταγών:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

 • Το ΑΤΠΣΥΤΕ θα συνεχίσει να αποζημιώνει τα φαρμακευτικά σκευάσματα με την εμπορική ονομασία αυτών και όχι με τη δραστική ουσία.
 • Συνταγές Χρονίων Παθήσεων: Για τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση των χρονίων παθήσεων, θα εκδίδονται τρίμηνες συνταγές, οι οποίες και θα εκτελούνται κάθε μήνα στον οποίο αναγράφεται επ’ αυτής. Η συνταγογράφηση τρίμηνων συνταγών για όλες τις χρόνιες παθήσεις αφορούν σε όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Περιφέρεια).
 • Οι συνταγές των φαρμάκων θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν: υπογραφή, σφραγίδα, ΑΜΚΑ του ιατρού που έγραψε τη συνταγή καθώς και την ημερομηνία έκδοσής της, ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΜ του δικαιούχου, θεώρηση όπου αυτή απαιτείται, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων που απαιτούν ειδική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Η συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους ιατρούς (εντός και εκτός των δομών του Ταμείου) θα γίνεται πλέον μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (σε έντυπη ή άυλη μορφή). Πιο συγκεκριμένα :Οι ασφαλισμένοι θα παραδίδουν την ηλεκτρονική συνταγή από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στο φαρμακείο για την εκτέλεσή της, υπογράφοντας στο φύλλο της ηλεκτρονικής εκτέλεσης για την παραλαβή των φαρμάκων και καταβάλλοντας στο φαρμακείο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής τους (10% ή 25%).
 • Η ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να εκτελείται εντός της προθεσμίας που αυτόματα και σαφώς ορίζεται επ’ αυτής, διαφορετικά δεν αναγνωρίζεται από το Ταμείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Συνταγές για χρόνιες παθήσεις που έχουν εκδοθεί και αφορούν στους μήνες από 01/01/2022, θα πρέπει να αντικατασταθούν με συνταγές μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Υποβάλλονται σε φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφονται ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποχρεωτικά: επωνυμία του φαρμακείου, πλήθος των συνταγών, το συνολικά αιτούμενο ποσό από το φαρμακείο και θα περιλαμβάνει:
 • Πακέτο ηλεκτρονικών και χειρόγραφων συνταγών μαζί (με βάση την ημερομηνία εκτέλεσης)
 • 1 συγκεντρωτική Κατάσταση συνταγών φαρμάκων
 • 1 τιμολόγιο για τα φάρμακα και τα αναλώσιμα (ένα για όλους τους μήνες υποβολής π.χ. σε περίπτωση υποβολής ανά τρίμηνο)
Σε περίπτωση που έχετε συνταγές ΦΥΚ αυτές θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο συνοδευόμενες από μια κατάσταση και τιμολόγιο ΦΥΚ.

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.

Διεύθυνση:

Ομήρου 5

Επάγγελμα:

Ν.Π.Ι.Δ.

Τ.Κ.:

10564

Πόλη:

Αθήνα

Α.Φ.Μ:

090020695

ΔΟΥ:

Α΄Αθηνών

Τηλέφωνα:

210 320 3098

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! Στην επωνυμία δεν γίνεται δεκτή η αναγραφή "Τράπεζα της Ελλάδος", αλλά μόνο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος ή ΑΤΠΣΥΤΕ. Παρακαλούμε πριν εκδώσετε 1η φορά τιμολόγιο για τον εν λόγω ταμείο ελέγξετε το.
Για λιγότερες από 10 συνταγές ενός μήνα, επιτρέπεται να μην υποβληθούν στον μήνα αναφοράς αλλά να γίνει συγκεντρωτική κατάθεση πολλών μηνών μαζί, αρκεί να γίνει μέσα στο έτος εκτέλεσης.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Οι ασφαλισμένοι θα παραδίδουν στο φαρμακείο χειρόγραφη συνταγή (συνταγολόγιο), καταβάλλοντας στο φαρμακείο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής τους (10% ή 25%), μόνο για τις πιο κάτω περιπτώσεις, ήτοι :
 • Αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης, βελόνες κλπ)
 • Ομοιοπαθητικά φάρμακα
 • Εμβόλια απευαισθητοποίησης (μετά από έγκριση του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου)
 • Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφ’ όσον φέρουν την ένδειξη «Λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»

Η χειρόγραφη συνταγή μπορεί να εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή της.

Όταν χρειάζεται θεώρηση (π.χ. εμβόλια απευαισθητοποίησης) μπορεί να εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη θεώρησή της.

Ο συνταγογραφών ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναγράφει στη συνταγή το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ποσοστό συμμετοχής, ο φαρμακοποιός θα εισπράττει το ανώτατο ποσοστό που ισχύει επί της αξίας του φαρμάκου. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της συνταγής, λόγω έλλειψης ή οφειλής φαρμάκου, θα πιστοποιείται με σφραγισμένο και υπογεγραμμένο σημείωμα από το φαρμακείο (ημερομηνία και υπογραφή ασφαλισμένου).

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

πραγματοποιούνται από Ελεγκτή Ιατρό του Ταμείου και αφορούν:
 • Συνταγές αξίας μεγαλύτερης των €300,00.
 • Φάρμακα Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.)
 • Εμβόλια απευαισθητοποίησης
Η θεώρηση των ως άνω συνταγών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, από τους ελεγκτές ιατρούς του Ταμείου και μόνο αφού λάβουν την απαιτούμενη θεώρηση, μπορούν να εκτελεστούν.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΥΚ)

Για την προμήθεια ΦΥΚ το ασφαλισμένο μέλος του Ταμείου, παραδίδει γνωμάτευση νοσοκομείου ή κλινικής που να δικαιολογεί την πάθηση, το φάρμακο και τη διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου –μέχρι ένα έτος- μαζί με τη συνταγή στο φαρμακείο, για την ηλεκτρονική της εκτέλεση.
Η θεώρηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, από τους ελεγκτές ιατρούς του Ταμείου.

Οι ανωτέρω συνταγές, αφού έχουν λάβει την απαιτούμενη θεώρηση και εμφανίζονται στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μόνο τότε μπορούν να εκτελεσθούν.
Υπενθυμίζεται ότι τα ΦΥΚ θα αποζημιώνονται μόνο στους ασφαλισμένους με πλήρη περίθαλψη στο ΑΤΠΣΥΤΕ. Οι συμπληρωματικά ασφαλισμένοι για τη συνταγογράφηση των ΦΥΚ θα πρέπει υποχρεωτικά να απευθύνονται στον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα.

Ενημέρωση από 10/03/2022: Σε περίπτωση που τα φαρμακεία εντοπίσουν δυσκολίες όπως π.χ. αίτημα του ΑΤΠΣΥΤΕ προς την ΗΔΙΚΑ για να αφαιρεθούν οι παραμετροποιήσεις "ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ κλπ", και για το οποίο κατόπιν θα έπρεπε να ακολουθηθεί προσωρινά χειρόγραφη εκτέλεση, μόνο μετά μετά από έγκριση του ελεγκτή-ιατρού του ΑΤΠΣΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΔΕΙΞΗ "κατ'εξαίρεση", τα φαρμακεία εφεξής θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 • Θα αποστέλουν στην Υπηρεσία Φαρμακευτικής Περίθαλψης του ΑΤΠΣΥΤΕ στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αίτημα για δυνατότητα εκτέλεσης του ΦΥΚ από ιδιωτικό φαρμακείο με σκαναρισμένη τη συνταγή του ΦΥΚ.

 • Η αρμόδια Υπηρεσία του ΑΤΠΣΥΤΕ με τη σειρά της θα προωθεί το email στην ΗΔΙΚΑ και μετά την απάντηση της ΗΔΙΚΑ, η Υπηρεσία θα αποστείλει στο ιδιωτικό φαρμακείο με email την έγκριση για την ηλεκτρονική εκτέλεση του ΦΥΚ.

 • Θα ακολουθεί εντός 24ώρου και η ηλεκτρονική θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό του ΑΤΠΣΥΤΕ, με την οποία η συνταγή "ανοίγει" και γίνεται διαθέσιμη προς ηλεκτρονική εκτέλεση.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται προς τους φαρμακοποιούς εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών (ήτοι όπως και στα άλλα Ταμεία, Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), ενώ των Φ.Υ.Κ. σε ξεχωριστό τιμολόγιο εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παράδοσή τους στο Ταμείο από τον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο (βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου του Ταμείου), αποκλειομένης φυσικά πλέον οιασδήποτε παροχής – έκπτωσης υπέρ αυτού (άρθρο 15).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Το ΑΤΠΣΥΤΕ, εκτός από τα φάρμακα τα οποία θα χορηγούνται σύμφωνα με σχετικές διατάξεις μέσω της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, χορηγεί επιπλέον φάρμακα τα οποία δεν καλύπτονται αμιγώς μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα:

1. Σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας γονάτων, η χορήγηση θα γίνεται ως εξής :
i. Μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα συνταγογραφούνται δύο (2) ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος
ii. Σε χειρόγραφη συνταγή θα συνταγογραφούνται έως τρεις (3) ενέσεις για κάθε γόνατο ανά έτος (μετά από έγκριση του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου).

2. Το Ταμείο αποζημιώνει τη χορήγηση του εμβολίου GARDASIL και για τα κορίτσια και για τα αγόρια :
i. Μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα συνταγογραφείται το GARDASIL για κορίτσια έως 18 ετών, με ποσοστό συμμετοχής 0%
ii. Σε χειρόγραφη συνταγή θα συνταγογραφείται το GARDASIL για αγόρια έως την ηλικία των 18 ετών, με ποσοστό συμμετοχής 0%
iii. Σε χειρόγραφη συνταγή θα συνταγογραφείται το GARDASIL για κορίτσια και αγόρια άνω των 18 ετών και έως την ηλικία των 45 ετών, με ποσοστό 10% (μετά από σχετική έγκριση του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου).

3. Σε χειρόγραφη συνταγή θα συνταγογραφείται το BEXSERO και το TRUMENBA από παιδίατρο έως την ηλικία των 18 ετών (ή το ένα ή το άλλο εμβόλιο), με ποσοστό συμμετοχής 10%

4. Σε χειρόγραφη συνταγή θα συνταγογραφείται το TIROSINT από ενδοκρινολόγο, με ποσοστό συμμετοχής 25%
Για τις ως άνω περιπτώσεις των χειρόγραφων συνταγών, τα ασφαλισμένα μέλη του ΑΤΠΣΥΤΕ θα καταβάλουν τα ίδια απ’ ευθείας στο φαρμακείο, το αντίτιμο αυτών και εν συνεχεία θα αποζημιώνονται από το Ταμείο με το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό στο οποίο θα επικολλούνται τα αντίστοιχα κουπόνια.
Η χειρόγραφη συνταγή μπορεί να εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή της. Όταν χρειάζεται θεώρηση (π.χ. εμβόλια απευαισθητοποίησης) μπορεί να εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη θεώρησή της.
Ο συνταγογραφών ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναγράφει στη συνταγή το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ποσοστό συμμετοχής, ο φαρμακοποιός θα εισπράττει το ανώτατο ποσοστό που ισχύει επί της αξίας του φαρμάκου. Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της συνταγής, λόγω έλλειψης ή οφειλής φαρμάκου, θα πιστοποιείται με σφραγισμένο και υπογεγραμμένο σημείωμα από το φαρμακείο (ημερομηνία και υπογραφή ασφαλισμένου).